Gliolan (kwas 5 aminolewulinowy, 5 ALA): Co należy zrobić w przypadku opóźnienia operacji po podaniu Gliolanu i informacje dotyczące fluorescencji glejaka innego niż wysokiego stopnia

medac GmbH w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

  • Czasami może dojść do opóźnienia lub przełożenia operacji mimo podania 5-ALA. Zasadniczo nie wiadomo, jak długo fluorescencja utrzymuje się w komórkach nowotworowych poza zdefiniowanym okresem wyraźnego kontrastu. W przypadku opóźnienia operacji o ponad 12 godzin należy wyznaczyć jej nowy termin na następny dzień lub później. Kolejną dawkę tego produktu leczniczego można podać pacjentowi na 2-4 godziny przed znieczuleniem.
    Należy unikać ponownego podania 5-ALA tego samego dnia, ponieważ brak jest dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ponownej aplikacji 5-ALA i swoistości fluorescencji w przypadku ponownego podania tego samego dnia.
  • Jednocześnie zwracamy uwagę neurochirurgom, że fluorescencja może, z jednej strony, występować w przypadku przerzutów, stanu zapalnego, zakażeń OUN (ropień grzybiczy lub bakteryjny), chłoniaka, zmian reaktywnych lub tkanki martwiczej, co nie wskazuje na obecność komórek glejaka, a z drugiej strony, występowanie niefluoryzujących tkanek w polu operacyjnym u pacjentów z glejakiem nie wyklucza obecności guza w strefie nacieku o małej gęstości.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt leczniczy Gliolan (5-ALA) jest wskazany u dorosłych pacjentów do wizualizacji tkanek złośliwych podczas zabiegu chirurgicznego glejaka złośliwego (stopień III i IV według klasyfikacji WHO). 5-ALA jest prolekiem metabolizowanym wewnątrzkomórkowa do fluoryzującej cząsteczki PPIX. Jak opisano wr charakterystyce produktu leczniczego - ChPL, maksymalne stężenie PPIX w osoczu jest osiągane cztery godziny po podaniu doustnym dawki 20 mg/kg masy ciała. Stężenia PPIX w osoczu gwałtownie obniżają się podczas kolejnych 20 godzin i są niewykrywalne po 48 godzinach po podaniu. Po podaniu zalecanej dawki 20 mg/kg m.c. różnica fluorescencji guza w porównaniu do zdrowej tkanki mózgu jest zwykle duża i daje wyraźny kontrast uwidaczniający tkanki guza w świetle fioletowo-niebieskim przez przynajmniej 9 godzin.

W warunkach klinicznych może dojść do opóźnienia rozpoczęcia zabiegu i odsłonięcia mózgu w celu identyfikacji tkanek. Może to prowadzić do niepewności czy operacja będzie prowadzona w warunkach optymalnych dla wyraźnego kontrastu. Z powodu tej niepewności operację należy całkowicie przesunąć na następny dzień lub później, gdy opóźnienie przekracza 12 godzin. W takiej sytuacji następną dawkę 5-ALA można podać 2-4 godziny przed znieczuleniem. Nie należy ponownie podawać 5-ALA tego samego dnia, ponieważ brak jest dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ponownego podania należytej dawki i swoistości fluorescencji.

Należy zwrócić uwagę, że produktu leczniczego Gliolan nie należy stosować jako narzędzia do diagnostyki glejaka wysokiego stopnia, ponieważ jest on przeznaczony do przeprowadzenia maksymalnie bezpiecznej resekcji. W piśmiennictwie zgłaszano przypadki fluorescencji w przypadku komórek glejaka innego niż wysokiego stopnia. Diagnostyka różnicowa, wykazująca fluorescencję podczas przeprowadzania operacji w przy padku podejrzewanego glejaka wysokiego stopnia, obejmowała: stan zapalny, zakażenie/ropień grzybiczy łub bakteryjny, tkanki martwicze, stwardnienie rozsiane i neurodegeneracyjną chorobę demielinizacyjną (La Rocca et al., 2020*).

ChPL będzie zaktualizowana w punkcie 4.2 (dawkowanie) zgodnie z aktualną ulotką dla pacjenta:
W przypadku opóźnienia operacji o ponad 12 godzin należy wyznaczyć jej nowy termin na następny dzień lub później. Kolejną dawkę tego produktu leczniczego można przyjąć na 2-4 godziny przed znieczuleniem.

Następujący tekst będzie dodany w punkcie 4.4 (ostrzeżenia, środki ostrożności) ChPL:
Możliwe jest wystąpienie fałszywie ujemnych i fałszywie dodatnich wyników śródoperacyjnej wizualizacji glejaka złośliwego w przypadku stosowania 5-ALA. Występowanie niefluoryzujących tkanek w polu operacyjnym nie wyklucza obecności guza u pacjentów z glejakiem. Z drugiej strony możliwe jest zaobserwowanie fluorescencji w miejscach występowania nieprawidłowej tkanki mózgu (takich jak reaktywne astrocyty, atypowe komórki), tkanki martwiczej, zapalenia, zakażeń (np. zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych i ropni), chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego bądź przerzutów innych rodzajów nowotworów.

Stosunek korzyści do ryzyka produktu leczniczego Gliolan pozostaje pozytywny.

Obowiązek ukończenia przez neurochirurgów kursu szkoleniowego przed zastosowaniem produktu leczniczego Gliolan pozostaje bez zmian.

Nazwa leku
Gliolan
Dawka
30 mg/ml
Substancja czynna
aminolevulinic acid
Postać
proszek do sporządzania roztworu doustnego
Podmiot odpowiedzialny
Medac GmbH
Data komunikatu