Xeljanz (tofacytynib): Wstępne wyniki badania klinicznego dotyczące zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych

Xeljanz (tofacytynib): Wstępne wyniki badania klinicznego dotyczące zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów złośliwych (z wyłączeniem NMSC, ang. non-melanoma skin cancer) podczas stosowania tofacytynibu w porównaniu z inhibitorami TNF-alfa


Firma Pfizer Europe MA EEIG w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) pragnie przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

  • Wstępne dane z ukończonego badania klinicznego prowadzonego z udziałem pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (A3921133) sugerują zwiększone ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (ang. major adverse cardiovascular events, MACE) oraz nowotworów złośliwych [z wyłączeniem nieczerniakowych nowotworów złośliwych skóry (ang. non-melanoma skin cancer, NMSC)] podczas stosowania tofacytynibu w porównaniu z pacjentami leczonymi inhibitorem TNF-alfa.
  • Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka podczas podejmowania decyzji o przepisaniu pacjentowi tofacytynibu lub kontynuowaniu leczenia tym produktem leczniczym. Należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w Charakterystyce produktu leczniczego tofacytynib.
  • Należy poinformować pacjentów, że nie powinni przerywać stosowania tofacytynibu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem i omówienia pytań lub wątpliwości.
  • Obecnie EMA prowadzi dalszą ocenę danych z badania A3921133 i ich potencjalny wpływ na Charakterystykę produktu leczniczego tofacytynib.
    Ostateczne wnioski i zalecenia zostaną przekazane zaraz po zakończeniu oceny.


Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Tofacytynib jest inhibitorem JAK i jest wskazany do stosowania w leczeniu:

  • reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS, ang. rheumatoid arthritis - RA) o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego lub aktywnego łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS, ang. active psoriatic arthritis - PsA) u dorosłych pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią lub z nietolerancją na jeden lub więcej przeciwreumatycznych leków modyfikujących przebieg choroby.
  • czynnej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG, ang. ulcerative colitis - UC) o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego u dorosłych pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią, utratą odpowiedzi lub nietolerancją leczenia konwencjonalnego lub leczenia biologicznego.

Długoterminowe badanie dotyczące bezpieczeństwa A3921133 prowadzone z udziałem pacjentów z RZS

Badanie ORAL surveillance (A3921133) to duże (N=4362), randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną oceniające bezpieczeństwo stosowania tofacytynibu w dwóch dawkach (5 mg dwa razy na dobę i 10 mg dwa razy na dobę) w porównaniu z inhibitorem czynnika martwicy nowotworu alfa (inhibitor TNF-alfa) u pacjentów z RZS w wieku 50 lat lub starszych z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych (czynniki ryzyka określono w protokole jako: aktualne palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, stężenie lipoprotein wysokiej gęstości [HDL] < 40 mg/dl, cukrzyca, choroba wieńcowa w wywiadzie, przedwczesna choroba niedokrwienna serca w wywiadzie rodzinnym, występowanie zmian pozastawowych związanych z RZS), przy czym niektóre z nich są również znanymi czynnikami ryzyka nowotworów złośliwych.

Równorzędnymi pierwszorzędowymi punktami końcowymi tego badania były potwierdzone MACE oraz potwierdzone przypadki nowotworów złośliwych (z wyłączeniem NMSC). Badanie jest badaniem typu event-powered, w którym wymagana jest również obserwacja co najmniej 1500 pacjentów przez 3 lata. Dla tych równorzędnych pierwszorzędowych punktów końcowych nie zostały osiągnięte wcześniej określone kryteria nie mniejszej skuteczności (non-inferiority), i w badaniu klinicznym nie można było wykazać, że tofacytynib okazał się być „nie-gorszym” niż inhibitory TNF-alfa. Wyniki sugerują, że ryzyka są związane ze stosowaniem obydwu zatwierdzonych schematów dawkowania [5 mg dwa razy na dobę i 10 mg dwa razy na dobę — schemat dawkowania zatwierdzony wyłącznie w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG)].

Analizy pierwotne obejmowały 135 uczestników badania z potwierdzonymi MACE i 164 uczestników z potwierdzonymi nowotworami złośliwymi (z wyłączeniem NMSC). Najczęściej zgłaszanym MACE był zawał mięśnia sercowego. Najczęściej zgłaszanym nowotworem złośliwym (z wyłączeniem NMSC) był rak płuca. U osób, u których częściej występowały znane czynniki ryzyka MACE i nowotworów złośliwych (np. podeszły wiek, palenie tytoniu), zaobserwowano częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych we wszystkich grupach badania.

Obecnie EMA prowadzi dalszą ocenę danych z badania A3921133 i ich potencjalny wpływ na Charakterystykę produktu leczniczego tofacytynib. Ostateczne wnioski i zalecenia zostaną przekazane zaraz po zakończeniu oceny.

Nazwa leku
Xeljanz
Dawka
5 mg; 10 mg
Substancja czynna
tofacitinib
Postać
tabletki powlekane
Podmiot odpowiedzialny
Pfizer Europe MA EEIG
Data komunikatu