Zolgensma (onasemnogen abeparwowek): Ryzyko wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej

Firma Novartis Gene Therapies EU Limited w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie poinformować Państwa o ryzyku wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej (ang. thrombotic microangiopathy, TMA) po leczeniu produktem leczniczym Zolgensma (onasemnogen abeparwowek).

Podsumowanie

  • Występowanie mikroangiopatii zakrzepowej (TMA) zgłaszano u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni (ang. spinal muscular atrophy, SMA) leczonych onasemnogenem abeparwowek, zwłaszcza w pierwszych tygodniach po leczeniu.
  • TMA jest ostrym, zagrażającym życiu stanem charakteryzującym się występowaniem małopłytkowości, niedokrwistości hemolitycznej i ostrego uszkodzenia nerek.
  • Od teraz konieczne jest badanie stężenia kreatyniny i morfologii krwi (w tym oznaczenie stężenia hemoglobiny i liczby płytek) przed podaniem onasemnogenu abeparwowek, dodatkowo do obecnie zalecanych wyjściowych badań laboratoryjnych.
  • Liczbę płytek krwi należy ściśle monitorować w tygodniu po infuzji, a później w regularnych odstępach czasu. W przypadku wystąpienia małopłytkowości należy przeprowadzić dalszą ocenę, w tym diagnostykę w kierunku niedokrwistości hemolitycznej i zaburzeń czynności nerek.
  • Jeśli pacjent wykazuje objawy przedmiotowe, podmiotowe lub wyniki badań laboratoryjnych sugerujące TMA, należy zasięgnąć bezpośredniej porady specjalisty i zespołu wielodyscyplinarnego, a następnie wdrożyć odpowiednie postępowanie w ramach leczenia TMA, stosownie do wskazań klinicznych.
  • Należy poinformować opiekunów o przedmiotowych i podmiotowych objawach TMA (np. występowaniu siniaków, napadów drgawkowych, skąpomoczu) i doradzić im pilne zgłoszenie się po pomoc medyczną, jeśli takie objawy wystąpią.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt leczniczy Zolgensma (onasemnogen abeparwowek) jest wskazany w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA).Dotychczas łączna liczba pacjentów, którzy otrzymali lek wynosi około 800.

TMA to zróżnicowana grupa zaburzeń, które obejmują zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. haemolytic uraemic syndrome, HUS) i zakrzepową plamicę małopłytkową (ang. thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP). Szacuje się, że częstość występowania TMA u wszystkich dzieci to zaledwie kilka przypadków na milion dzieci rocznie.

Rozpoznanie TMA opiera się na stwierdzeniu małopłytkowości, niedokrwistości hemolitycznej i ostrego uszkodzenia nerek, a jej występowanie jest wynikiem deregulacji i (lub) nadmiernej aktywacji alternatywnego szlaku dopełniacza. TMA może mieć etiologię genetyczną lub być zaburzeniem nabytym. TMA poddaje się leczeniu i może ustąpić na skutek właściwych interwencji podjętych w odpowiednim czasie. Ważna jest zwiększona świadomość dotycząca możliwego wystąpienia TMA u pacjentów otrzymujących onasemnogen abeparwowek.

Dotychczas po leczeniu onasemnogenem abeparwowek zgłoszono łącznie pięć potwierdzonych przypadków TMA u pacjentów w wieku 4-23 miesięcy, spośród około ośmiuset leczonych pacjentów.

W tych pięciu przypadkach TMA wystąpiła w ciągu 6-11 dni po infuzji onasemnogenu abeparwowek. Objawy występujące u pacjentów obejmowały wymioty, nadciśnienie, skąpomocz/bezmocz i (lub) obrzęki. Badania laboratoryjne ujawniły występowanie małopłytkowości, zwiększonego stężenia kreatyniny w surowicy, białkomoczu i (lub) krwiomoczu oraz niedokrwistości hemolitycznej (zmniejszonego stężenia hemoglobiny ze schistocytozą w rozmazie krwi obwodowej). U dwóch pacjentów występowały także zakażenia i obaj oni otrzymali w ostatnim czasie szczepionki (w ciągu 2-3 tygodni po podaniu onasemnogenu abeparwowek). Informacje o tym, jak planować podanie szczepionek u pacjentów leczonych produktem leczniczym Zolgensma opisano w drukach informacyjnych produktu.

W ostrej fazie choroby wszyscy pacjenci dobrze odpowiedzieli na interwencje medyczne obejmujące plazmaferezę, podanie kortykosteroidów układowych, transfuzje i leczenie podtrzymujące. Dwóch pacjentów poddano terapii nerkozastępczej (hemodializie lub hemofiltracji). Niestety, jeden pacjent wymagający terapii nerkozastępczej (hemofiltracji) zmarł po 6 tygodniach od zdarzenia.

Druki informacyjne onasemnogenu abeparwowek zostaną zaktualizowane w taki sposób, by uwzględniały ryzyko TMA, porady dotyczące monitorowania w celu odpowiednio wczesnego wykrycia TMA i zalecenie poinformowania opiekunów o konieczności pilnego zgłoszenia się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia przedmiotowych i podmiotowych objawów TMA.

Nazwa leku
Zolgensma
Substancja czynna
onasemnogene abeparvovec
Postać
roztwór do infuzji
Podmiot odpowiedzialny
Novartis Gene Therapies EU Limited
Data komunikatu