Zmiana kategorii dostępności z RP na OTC leku Aciclovir Hasco

Submitted by admin on Tue, 06/02/2020 - 20:12

Prezes URPL 28 maja 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/08821/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Aciclovir Hasco, Aciclovirum, tabletki, 400 mg, nr pozwolenia 23014. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem  wydania zawiadomienia tj. 28 maja 2020 roku.

COVID-19: przypomnienie o ryzyku związanym ze stosowaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 12:31

EMA przypomina pracownikom ochrony zdrowia o konieczności ścisłego monitorowania pacjentów z COVID-19, którzy otrzymują chlorochinę lub hydroksychlorochinę, biorąc pod uwagę poważne działania niepożądane, które mogą wynikać z leczenia tymi lekami.

Zarówno chlorochina, jak i hydroksychlorochina, które są dopuszczone do obrotu we wskazaniu leczenia malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych, były stosowane w leczeniu pacjentów z COVID-19, ale ich korzystne działanie w tej populacji pacjentów nie zostało ustalone.

Rozszerzenia stosowania remdesiwiru w programach compassionate use u pacjentów, którzy nie wymagają wentylacji mechanicznej

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 12:28

Europejska Agencja Leków (EMA) rekomenduje rozszerzenie stosowania remdesiwiru w programach compassionate use u pacjentów, którzy nie wymagają wentylacji mechanicznej

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków wydał rekomendację poszerzenia grupy docelowej pacjentów z ciężkim COVID-19, u których remdesiwir może być stosowany w ramach programów pilnej pomocy (compassionate use programms).

Podawanane dożylne: 5-fluorouracyl, kapecytabina, tegafur, a konieczność określenia aktywności DPD

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 12:10

Produkty zawierające 5-fluorouracyl podawany dożylnie, kapecytabinę i tegafur: Badania przed rozpoczęciem leczenia w celu identyfikacji pacjentów z niedoborem aktywności dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD), u których występuje zwiększone ryzyko ciężkiej toksyczności.

Podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leków zawierających 5-fluorouracyl (5-FU) podawany dożylnie, kapecytabinę i tegafur w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragną przekazać następując

Wymóg monitorowania EKG przed oraz w trakcie leczenia sertyndolem

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 11:48

Przypomnienie o wymogu monitorowania EKG przed oraz w trakcie leczenia sertyndolem

Aby upewnić się, że wszyscy lekarze przepisujący lek Serdolect są świadomi wymagań dotyczących monitorowania EKG przed oraz w trakcie leczenia sertyndolem, ponownie rozpowszechniamy materiały edukacyjne w formie broszury „Podstawy interpretacji EKG - Przewodnik dla lekarzy psychiatrów”. Materiały te były rozpowszechniane w Polsce po raz pierwszy w 2007 roku. Są one również dostępne w postaci elektronicznej, link poniżej

Tolperyzon tylko dla dorosłych pacjentów w leczeniu spastyczności poudarowej

Submitted by admin on Mon, 06/01/2020 - 11:26

Tolperyzon należy przepisywać wyłącznie dorosłym pacjentom w leczeniu spastyczności poudarowej

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB), wymienione poniżej podmioty odpowiedzialne, pragną przekazać następujące informacje:

Podsumowanie

PLAQUENIL (hydroksychlorochina) – ryzyko wydłużenia odstępu QT i interakcji lekowych

Submitted by admin on Thu, 04/30/2020 - 09:25

Stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 –ryzyko wydłużenia odstępu QT i interakcji lekowych

PLAQUENIL (hydroksychlorochina) 200 mg tabletki powlekane

Firma Sanofi w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pragnie przekazać następujące ważne informacje dotyczące hydroksychlorochiny:

Podsumowanie

COVID-19: działania niepożądane związane z podaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Submitted by admin on Wed, 04/29/2020 - 13:31

COVID-19: przypomnienie o ryzyku ciężkich działań niepożądanych związanych z podaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny

Wiadomo, że chlorochina i hydroksychlorochina mogą wywoływać zaburzenia rytmu serca i że zagrożenie to jest większe w przypadku podawania ich łącznie z innymi lekami takimi jak azytromycyna, które w podobny sposób działają na mięsień sercowy.

Rekomendacje dot. stosowania Remdesiwiru w compassionate use w leczeniu COVID-19

Submitted by admin on Sat, 04/04/2020 - 11:23

Europejska Agencja Leków przedstawia rekomendacje dotyczące stosowania Remdesiwiru w compassionate use w leczeniu COVID-19

Podczas nadzwyczajnego wirtualnego spotkania, które odbyło się 2 kwietnia 2020 r., Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał rekomendacje dotyczące sposobu, w jaki badany lek przeciwwirusowy zawierający jako substancję czynną Remesdiwir powinien być stosowany w leczeniu choroby koronawirusowej (COVID-19) w ramach programów compassionate use w Unii Europejskiej.